Tính Biểu Thức Toán Dạng Hậu Tố.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tính Biểu Thức Toán Dạng Hậu Tố.

Bài gửi by mysteriesmoonlight on 25/11/09, 09:01 am

#include "iomanip.h"
#include "string.h"
#include "iostream.h"
#include "stdlib.h"

typedef char Elem[10];

#define M 100

//Stack
class Stack
{ private:
int KichThuoc;
int Top;
Elem *Data;
   public:
Stack(int);
~Stack();
int StackRong();
int StackDay();
void Push(Elem);
void Pop(Elem &);
void Nhap(int &);
void DuyetStack(int);
//-------------KHai bao ham hau to---------------
void Tach(char bt[], Elem tp[], int &n);
int Dut(char pt);
void RPN(Elem tp[], int n, Elem rpn[], int &k,
int &Error);
int TinhToan(int x, int y, char pt);
int DanhGia(Elem rpn[], int k, int &Error);
};

Stack::Stack(int KichThuoc)
{ Top = -1;
this->KichThuoc = KichThuoc;
Data = new Elem[this->KichThuoc];
}

Stack::~Stack()
{ delete []Data;
}

int Stack::StackRong()
{ return Top == -1;
}

int Stack::StackDay()
{ return Top == (this->KichThuoc) - 1;
}

void Stack::Push(Elem x)
{ if(StackDay())
{ cout<<"Stack day";
exit(0);
}
else
{ Top++;
memcpy(this->Data[this->Top],x,sizeof(Elem));
}
}

void Stack::Pop(Elem &x)
{ if(StackRong())
{ cout<<"Stack rong";
exit(0);
}
else
memcpy(x, this->Data[this->Top--],sizeof(Elem));
}

void Stack::DuyetStack(int k)
{ int i;
Elem x;
for(i=0; i
{ this->Pop(x);
cout<<
}
}

void Stack::Nhap(int &n)
{ do
{ cout<<"Nhap so phan tu:";
cin>>n;
}while(n<0);
cin.ignore();
Elem x;
for(int i=0; i
{ cout<<"Nhap x["<<<"] :";
cin.getline(x,10);
this->Push(x);
}
}

// ---------------Ham su ly hau to--------------
void Stack::Tach(char bt[], Elem tp[], int &n)
{ Elem tmp;
int j,i=0,l=strlen(bt);
n=0;
while(i
{ j=0;
while (i tmp[j]='\0';
if (tmp[0]) strcpy(tp[n++],tmp);
while (i
if (i
{ tp[n][0]=bt[i++];
tp[n++][1]='\0';
}
}
}

int Stack::Dut (char pt)
{ switch(pt)
{ case '(': return 0;
case '+': case '-': return 1;
case '*': case '/': return 3;
}
return 0;
}

void Stack::RPN (Elem tp[], int n, Elem rpn[],
int &k, int &Error)
{ int i,stop;
// Stack s;
Elem pt;
// CreateStack(s);
k=i=0;
Error=0;
while (i
{ switch (tp[i][0])
{ case '(': Push(tp[i]);break;
case ')':
do
{ if (StackRong()) Error=1;
else
{ Pop(pt);
if (pt[0]!='(') strcpy(rpn[k++],pt);
}
}while (pt[0]!='(' && !Error);break;
case '+': case '-': case '*': case '/': stop=0;
while (!stop && !StackRong())
{ Pop(pt);
if (Dut(tp[i][0])>Dut(pt[0]))
{ Push(pt);
stop=1;
}
else strcpy(rpn[k++],pt);
}
Push(tp[i]);break;
default: strcpy(rpn[k++],tp[i]);
}
i++;
}
while (!StackRong() && !Error)
{ Pop(pt);
if (pt[0]!='(') strcpy(rpn[k++],pt);
else Error=1;
}
}

int Stack::TinhToan(int x,int y,char pt)
{ switch(pt)
{ case '+': return x+y;
case '-': return x-y;
case '*': return x*y;
case '/': return x/y;
}
return 0;
}
int Stack::DanhGia(Elem rpn[],int k,int &Error)
{ Elem x,y;
// Stack s(100);
int i=0,ix,iy;

while(i
{ if(strchr("+-*/",rpn[i][0]))
{ if(!StackRong())
{ Pop(x);
ix=atoi(x);
if(!StackRong())
{ Pop(y);
iy=atoi(y);
ix=TinhToan(iy,ix,rpn[i][0]);
itoa(ix,x,10);
Push(x);
}
else Error=1;
}
else Error=1;
}
else Push(rpn[i]);
i++;
}
if(!Error)
{ Pop(x);
ix=atoi(x);
if(!StackRong()) Error=1;
else return ix;
}
return 0;
}

void main()
{ int n;
Stack a(9);
a.StackRong();
char bt[80];
Elem tp[20],rpn[20];
int i,k,Error;
cin.getline(bt,80);
a.Tach(bt,tp,n);
cout<<"Tach bieu thuc trung to :"<
for(i=0;i<<<" ";
cout<
a.RPN(tp,n,rpn,k,Error);
if(!Error)
{ cout<<"Bieu thuc hau to :"<
for(i=0;i<<<" ";
cout<
}
else cout<<"\nDoi hau to Error !\n";
n=a.DanhGia(rpn,k,Error);
if(!Error) cout<<"\nKet qua :"<<
else cout<<"nKet qua : Error !\n";
}
avatar
mysteriesmoonlight
Supper mem
Supper mem

Tổng số bài gửi : 14
Số điểm : 43
Số lần được cám ơn : 12
Ngày đến diễn đàn: : 27/08/2009
Tuổi : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tính Biểu Thức Toán Dạng Hậu Tố.

Bài gửi by mysteriesmoonlight on 25/11/09, 09:03 am

int Stack::DanhGia(Elem rpn[],int k,int &Error)
thiếu
while(i<k && !Error)
avatar
mysteriesmoonlight
Supper mem
Supper mem

Tổng số bài gửi : 14
Số điểm : 43
Số lần được cám ơn : 12
Ngày đến diễn đàn: : 27/08/2009
Tuổi : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết